ایران – مقامات ایران نباید فرصت لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر را از دست بدهند

مرجع نوشتار: MDE 13/9308/2017

سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند امروز اعلام کردند که قانون گذاران جمهوری اسلامی
ایران نباید فرصتی تاریخی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر و
نجات جان هزاران نفر در سرتاسر کشور را از دست بدهند.