ایران – حبس ناعادلانه معترضان شکنجه‌شده وحید افکاری و حبیب افکاری

مقامات ایرانی در حال شکنج ه و اعما ل سایر رفتا ره ای بیرحمانه ، ض دانسانی و ترذیلی علیه برادران وحید افکاری و حبیب افکار ی در زندان ع اد لآباد شیراز هستن د. این دو از شهریور ماه ۱۳۹۹ در سلو لهای انفراد ی بدون پنجر ه محبوس بوده و از دسترسی به مراقب تهای پزشک ی مناس ب ، هوای آزاد، تما سهای تلفن ی و ملاقا تهای حضوری با خانواد هشان محروم شد هاند . مقاما ت، برادران افکاری را در سال ۱۳۹7 و در پی شرکت آ نها در اعتراضا ت بر خلاف ضوابط قانونی دستگی ر و بازداشت کرده، برای دور های تحت ناپدیدسازی قهری قرار داده و برای ما هها شکنج ه کردند. وحید افکاری و حبیب افکار ی سرانجام و متعاقب دادرس یهای ب هشدت غیرمنصفانه، احکام حبس طولانی مدت دریافت کردند .