ایران – عفو بین الملل در دیداری با اکبر گنجی فراخوان های خود برای آزادی سه بازداشتی سیاسی را تجدید می کند

ایران – عفو بین الملل در دیداری با اکبر گنجی فراخوان های خود برای آزادی سه بازداشتی سیاسی را تجدید می کند