ایران – مجازات اعدام / سنگسار

مرجع نوشتار: MDE 13/113/2006

ایران – مجازات اعدام / سنگسار