ایران – ناپدیدسازی قهری فعال سیاسی ابراهیم بابایی برای ماه‌ها

مرجع نوشتار: 13/5556/2022

مقامات ایران یک فعال سیاسی به نام ابراهیم بابایی را مورد ناپدیدسازی قهری قرار داده‌اند. او روز ۳۰ آذر ۱۴۰۰در جریان تلاش برای ترک ایران وگریز از مجازات‌های ناعادلانه زندان و شلاق قهرا ناپدید شد. سرنوشت و محل نگهداری ابراهیم بابایی از خانواده‌اش مخفی نگاه داشته‌شده و او در معرض خطر شکنجه و دیگر رفتار‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دارد.