ایران – ناپدیدسازی قهری فعال سیاسی ابراهیم بابایی برای ماه‌ها

مقامات ایران یک فعال سیاسی به نام ابراهیم بابایی را مورد ناپدیدسازی قهری قرار داده‌اند. او روز ۳۰ آذر ۱۴۰۰در جریان تلاش برای ترک ایران وگریز از مجازات‌های ناعادلانه زندان و شلاق قهرا ناپدید شد. سرنوشت و محل نگهداری ابراهیم بابایی از خانواده‌اش مخفی نگاه داشته‌شده و او در معرض خطر شکنجه و دیگر رفتار‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دارد.