ایران – حملات شدت‌یافته به اقلیت بهائی در ایران

اقلیت تحت آزار بهائی ایران از حملات شدت‌یافته علیه حقوق انسانی‌شان در رنج هستند. از ۹ مرداد ۱۴۰۱، مقامات به منازل ده‌ها بهائی یورش برده، حداقل ۳۰ نفر را بازداشت کرده‌اند و بسیاری دیگر را در رابطه با باورهای بهائی‌ خود مورد بازجویی و تهدید به زندان قرار داده و یا به آن‌ها پابند ردگیر الکترونیکی وصل‌کرده‌اند. آنها همچنین به مصادره و تخریب اموال بهائیان شدت بخشیده‌اند.