منابع و هزینه‌های مالی

تأمین‌کننده‌ی مالی فعالیت‌های عفو بین‌الملل کیست؟

بخش عمده‌ی منابع مالی ما از سوی افراد حقیقی در سرتاسر جهان تأمین می‌شود.

این کمک‌های مالی فردی و بدون وابستگی سازمانی، به عفو بین‌الملل این امکان را می‌دهد تا استقلال کامل خود را از همه دولت‌ها و هر گونه ایدئولوژی‌ سیاسی، منافع اقتصادی و گرایش‌های مذهبی حفظ کند.

ما برای انجام تحقیقات حقوق بشری‌مان نه به دنبال دریافت منابع مالی از دولت‌ها یا گروه‌های سیاسی هستیم و نه چنین منابعی را می‌پذیریم. ما فقط از آن دسته شرکت‌های تجاری‌ کمک مالی می‌پذیریم که سابقه و نوع فعالیت‌هایشان و پایبندی‌شان به موازین و اصول حقوق بشری را به دقت بررسی و ارزیابی کرده‌ باشیم.

با جذب و جمع‌آوری اخلاق‌مدارانه کمک‌های مالی از افراد، ما قادریم تا محکم و استوار و با رعایت اصول جهان‌شمولی، فراگیری و تفکیک‌ناپذیری، به دفاع‌ از حقوق بشر ادامه دهیم.

گزارش‌های مالی

آمار و اطلاعات ارائه‌شده در اسناد زیر از ترکیب آمارهای مستقلاً ارائه‌شده توسط دفترهای کشوری عفو بین‌الملل تهیه شده‌اند. این آمار و اطلاعات به صورت جداگانه و مطابق با الزامات قانونی و قضایی کشورهای مختلف محاسبه و منتشر شده‌اند.

این گزارش تصویری از عملکرد مالی عفو بین‌الملل در سطح جهان ارائه می‌دهد. نسبت‌ها و مقیاس‌ها برای دفترهای هر کشور متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی عملکرد مالی هر دفتر کشوری، به گزارش‌های حساب‌رسی مرتبط مراجعه کنید. اطلاعات تماس با دفترهای کشوری در این‌جا قابل دسترسی است.

کارنامه مالی سال ۲۰۱۹ جنبش جهانی عفو بین‌الملل در این‌جا قابل دسترسی است.
کارنامه مالی سال ۲۰۱۸ جنبش جهانی عفو بین‌الملل در این‌جا قابل دسترسی است.
کارنامه مالی سال ۲۰۱۷ جنبش جهانی عفو بین‌الملل در این‌جا قابل دسترسی است.
کارنامه مالی سال ۲۰۱۶ جنبش جهانی عفو بین‌الملل در این‌جا قابل دسترسی است.
کارنامه‌ مالی سال ۲۰۱۵ جنبش جهانی عفو بین‌الملل در این‌جا قابل دسترسی است.
کارنامه مالی سال ۲۰۱۴ جنبش جهانی عفو بین‌الملل در این‌جا قابل دسترسی است.

گزارش‌های مالی مقر بین‌المللی

گزارش‌های مالی

فعالیت‌هایی که از طریق مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل انجام می‌شود، مطابق قوانین بریتانیا، در قالب دو نهاد حقوقی موسوم به «عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» و «موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» سامان یافته است.

گزارش‌های حساب‌رسیِ مالی فعالیت‌های مقر بین‌المللی در قالب این دو نهاد را پوشش می‌دهند.

«عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳.

«موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳.

«عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴.

«موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴.

«عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵.

«موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵.

«عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶.

«موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶.

«عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷.

«موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷.

«عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸.

«موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸.

«عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹.

«موسسه خیریه عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود»: گزارش‌ها و اظهارنامه‌های مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹.

درآمدهای مالی

بخش عمده درآمد‌های نهاد «عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» از طریق دفترهای این سازمان در کشورهای مختلف تأمین می‌شود.

برای جزئیات مربوط به منابع درآمدهای ما به نشانی‌های زیر مراجعه کنید:

برای سال ۲۰۱۴

برای سال ۲۰۱۵

برای سال ۲۰۱۶

عفو بین‌الملل بزرگ‌ترین تشکیلات حقوق بشری در جهان است. درآمد جهانی این سازمان به طور تقریبی به ۲۷۹ میلیون یورو در سال می‌رسد و حدود ۲۵۰۰ نفر در هفتاد کشور مختلف دنیا در استخدام آن قرار دارند.

ما به شفافیت و پاسخگویی در تمام عرصه‌های کاری خود متعهد هستیم و این شامل رویکرد ما به پرداخت‌ دستمزد نیز می‌شود.

همراستا با گزارش سال ۲۰۱۴ «شورای ملی برای سازمان‌های مبتنی بر فعالیت داوطلبانه» پیرامون دستمزدهای کادر مدیریت، ما رویکرد خود درباره‌ی دستمزد مدیران ارشد سازمان را تشریح کرده‌ایم.

گزارش تأثیر عملکرد ما دربردارنده اطلاعات بیشتری درباره‌ی عفو بین‌الملل و دامنه اثرگذاری‌های آن است.

دستمزد در عفو بین‌الملل

فلسفه‌ی دستمزد ما

ما عمیقاً از اتکایمان به کمک‌های‌ مالی اعضا و ضرورت ارائه خدماتی درخور این وجوه و گذاشتن تأثیری واقعی بر حقوق بشر آگاهیم.

ما شرایط و امتیازات جذاب و رقابتی به همه کسانی که برایمان کار می‌کنند ارائه می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که می‌توانیم بهترین متخصصان حقوق بشر در بخش‌های حقوقی، تحقیق، کنش‌گری، ارتباطات و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را جذب سازمان کنیم.

رویکرد ما نسبت به دستمزد کارمندان‌مان متأثر از موقعیت کشورهای گوناگونی است که در آن دست به استخدام می‌زنیم و همنیطور بازتاب‌دهنده‌ی ارزش‌های فرهنگ سازمانی ماست.

اداره أمور مرتبط با دستمزد

«هیأت مدیرۀ بین‌المللی» که اعضایش به طور مستقیم توسط «اجلاس شورای بین‌المللی» برگزیده می‌شود، از طریق «کمیتۀ دستمزد» وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که رویکرد مجموعه‌ی عفو بین‌الملل نسبت به مدیریت دستمزد‌ها و مزایا بی‌طرفانه و عاری از هر پیش‌داوری است و به طور بالقوه یا بالفعل مشمول تضاد منافع نمی‌شود. «کمیتۀ دستمزد» تصمیم‌گیرنده دربارۀ میزان دستمزد اعضای «تیم مدیریت ارشد» است.

«کمیتۀ دستمزد» متشکل از دبیر هیأت مدیرۀ بین‌المللی، دو عضو هیأت مدیره و یک کارشناس مستقل است. اعضای این کمیته حداقل دو بار در سال دیدار می‌کنند. عفو بین‌الملل تلاش می‌کند تا از این موارد اطمینان حاصل کند:

 • سازمان قادر به تقبل بسته‌های دستمزدی است
 • دستمزدهای کارمندان و رویکرد ما به دستمزد عاری از تبعیض است
 • همۀ پست‌های سازمان یک سیستم نظارتی و ارزشیابی دارند که از وجود تساوی و شفافیت اطمینان حاصل کند.
 • ما پرداخت‌های مکل دستمزد، چه به صورت پاداش و چه به صورت طرح‌های تشویقی بلندمدت، نداریم.
 • به همۀ حقوق‌های پرداختی ما بر اساس قوانین مالیاتی محلی مالیات تعلق می‌گیرد.
 • ما مزایایی مانند مستمری یا، در برخی حوزه‌های جغرافیایی، درمانی را پوشش می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنها مطابق با عرف رایج و برابر با مزایای ارائه شده هستند.
 • سیستم مدیریت عملکرد تضمین می‌کند که ارتباطی بین افزایش پرداخت مالی و استانداردهای عملکردی وجود دارد. افراد برای این که برای افزایش میزان دستمزد واجد شرایط باشند باید در یک سیستم درجه‌بندی به حد مشخصی رسیده باشند که در آن نه فقط حداقل انتظارات عملکردی برآورده شده باشد، بلکه برای مشمول اضافه حقوق شدن باید بتوانند از سطح آن انتظارات عملکردی بالاتر بروند.
 • ما سطح دستمزد‌ها را هر سال بررسی می‌کنیم و هر افزایشی منوط است به تناسب با الف) قابل تقبل بودن؛ ب) عملکرد؛ ج) وضعیت بازار کار
 • ما هر سال دربارۀ نسبت پرداخت‌هایمان به موارد زیر گزارشی ارائه می‌کنیم: ۱) نرخ بالاترین و نرخ متوسط دستمزدهای شغل‌های مستقر در بریتانیا؛ ۲) نرخ بالاترین به پایین‌ترین‌ حقوق شغل‌های مستقر در بریتانیا.
 • ما سالانه گزارشی دربارۀ پنج شغلی در «دبیرخانۀ بین‌المللی» که در هر جایی از جهان که هستند بیش‌ترین دستمزد را دریافت می‌کنند منتشر می‌کنیم. به علاوه ریز اقلام دستمزدهای بالا (بالاتر از ۶۰ هزار پوند) را بر اساس دفترهای حساب سالانۀ «عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» و در انطباق با «بیانیۀ توصیه‌های عملکردی» (SORP) بریتانیا منتشر می‌کنیم.
 • ما شغل‌ها را در پنجاهمین صدک با ‌سازمان‌های غیرانتفاعی مشابه و در دامنه‌ای به گستردگی ۱۵%- و ۱۵%+ مقایسه می‌کنیم که حد بالاتر این محدوده، دستمزد مورد نظر برای فردی با عملکرد بالا خواهد بود.

آخرین اطلاعات مرتبط با دستمزد

مجموع پنج تا بالاترین حقوق پرداختی ما در سال ۲۰۱۸ برابر بود با ۶۳۱۵۳۱ پوند (۲۰۱۷: ۷۲۱،۲۷۲). این مبلغ شامل پرداخت به کارمندان خارج از بریتانیا می‌شد و تیم مدیریت ارشد سابق را دربرنمی‌گرفت. نسبت بالاترین حقوق به کمترین حقوق برابر بود با ۴.۴ (۲۰۱۷: ۷.۰). پایین‌ترین میزان حقوقی که برای این قیاس انتخاب شده پایین‌ترین حقوق دریافتی توسط یک کارمند تمام‌وقت در بریتانیاست. اگر به جای آن حقوق یک کارآموز را به عنوان کم‌ترین حقوق دریافتی درنظر بگیریم، نسبت بالاترین و پایین‌ترین حقوق پرداختی ۷ (۲۰۱۷: ۱۱.۲) خواهد بود.

 • نسبت بالاترین حقوق پرداختی به حقوق میزان متوسط از ساختار سازمانی ۲.۶ (۲۰۱۷: ۴.۱) است.
 • حقوق حد متوسط درنظرگرفته شده برای این محاسبه حقوق حد متوسط یک شغل تمام‌وقت در بریتانیاست.
 • همۀ نسبت‌ها درمقایسه با دورۀ قبل پایین‌تر هستند به خاطر تغییر دبیرکل در اواسط سال ۲۰۱۸ و به همان نسبت کاهش در دستمزد که معنایش این بود که بالاترین دستمزد از عدد سال قبل پایین‌تر بود. حقوق سالانۀ دبیرکل ۱۴۵۰۰۰ پوند است.

این ارقام بر اساس حساب‌های رسمی «عفو بین‌الملل با مسئولیت محدود» برای سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ هستند. جزئیات مربوط به دستمزدهای کارمندان، مدیریت، اعضای هیأت مدیره و هزینه‌های بازنشستگی را می‌توان در «گزارش و حسابرسی‌های مالی» (به‌روزرسانی شده در اوت ۲۰۱۹) مشاهده کرد.

برای حفظ احترام به اصول شفافیت و پیشرفت، عفو بین‌الملل اطلاعاتی را در مورد شکاف جنسیتی دستمزدها، دسته‌بندی شده بر اساس مناطق، منتشر کرد. (به‌روزرسانی شده: آوریل ۲۰۱۸).