ارزیابی اثرگذاری

فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل در راستای پیشبرد و دفاع از حقوق بشر است. برای کسب موفقیت در این کار، ما نیاز داریم که به طور مداوم کارآمدی و اثرگذاری خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و در جست‌وجوی راه‌هایی برای بهبود بخشیدن به آن باشیم.

ما برای ارزیابی کیفیتِ اثراتی که در باب رعایت حقوق بشر در سطح جهانی می‌گذاریم، سازوکارها و روش‌های مختلفی را طراحی کرده و مورد استفاده قرار می‌دهیم. این ابزارها به ما امکان می‌دهند تا در قبال قربانیان نقض حقوق بشر و مدافعان حقوق بشری که برای آن‌ها و با آن‌ها کار می‌کنیم، پاسخ‌گو باشیم. این ابزارها همچنین به ما کمک می‌کنند تا به شکل بهتری فعالیت‌های‌مان را با منافع و موضوعات مورد توجه اعضا، حامیان و پشتیبانان عفو بین‌الملل هماهنگ کنیم.

پژوهش‌های موردی

«بخش راهبردی و ارز‌یابی» عفو بین‌الملل به منظور ارزیابیِ اثرگذاری‌ عفو بین‌الملل پژوهش‌های موردی و ارز‌یابی‌های دارای اهمیت راهبردی انجام می‌دهد. ما همچنین به انجام ارزش‌یابی‌های برون‌سازمانی اقدام می‌کنیم. این رویکردِ مشارکتی متضمن حضور کسانی است که ما با آن‌ها و از طرف آن‌ها کار می‌کنیم. بنیانِ این اقدامات تعهدِ ما به پاسخ‌گویی و درس گرفتن به منظور بهبودبخشی به کارآیی و اثرگذاریِ ما است. نتایج ارزش‌یابی‌ها و راهکارهای پیشنهادی بر روند تصمیم‌گیری‌ها، تدوین و توسعه‌ی راهبردها و برنامه‌ریزیِ اثر می‌گذارند.

برای آگاهی بیشتر در خصوص رویکرد عفو بین‌الملل در بحث ارزیابی اثرگذاری، می‌توانید به سامانه‌ی اثرگذاری و فراگیری برای اهداف راهبردی مراجعه کنید.

اقدامات «عفو بین‌الملل» برای حمایت از آوارگان در سومالی، ۲۰۱۵

اقدامات «عفو بین‌الملل» در زمینه آلودگی‌های نفتی و پاسخ‌گویی شرکت‌ها در دلتای نیجر

کارزار برای «معاهده‌ی تجارت تسلیحات»

بحران مصر و برنامه‌ گذار

مقابله با تبعیض علیه روماها و واکنش رسمی مدیران

آزادی بیان و تشکل و تجمع در روسیه

گزارش اثرگذاری عفو بین‌الملل، ۱۳-۲۰۱۲: ایجاد تحول در زمینه حقوق بشر

«حقوق بشر در این‌جا زنده است – جابه‌جاسازی اجباری در آفریقا را متوقف کنید»

ارزیابی برنامه‌ی جهانی عفو بین‌الملل در پنجاه سالگی این سازمان

بررسی اثرگذاری فعالیت‌های عفو بین‌الملل در مورد جابه‌جاسازی‌های اجباری و کارزار برای حق دسترسی به مسکن مناسب در نیجریه (۲۰۱۲)

فن‌آوری در خدمت حقوق بشر

برنامه‌های آموزش حقوق بشر در آفریقا – کشور غنا

فراگیری مستمر، اثرگذاری مستمر – بررسی اثرگذاری کارزار «همچنان جدا، همچنان نابرابر» در اسلواکی (۲۰۱۱)

درس گرفتن از موفقیت‌ها – نقش عفو بین‌الملل در تصویب «قطع‌نامه تعلیق مجازات اعدام» در سازمان ملل (۲۰۰۹)

مشارکت کردن، توجه کردن، گوش دادن، تغییر دادن – ارزیابی فعالیت‌های حقوق بشری عفو بین‌الملل با تمرکز بر یک بررسی موردی در خصوص آلبانی (۲۰۰۹)

برآیندی از آموزه‌های به دست آمده از «کارزار پایان دادن به خشونت علیه زنان» ۲۰۱۰-۲۰۰۴ و پاسخ رسمی مدیران