اهداف استراتژیک

بند ۴ اساس‌نامه عفو بین‌الملل متضمن آن است که «اهداف راهبردی عفو بین‌الملل در همه حال راهنمای این جنبش باشد.» علاوه بر این، بند ۱۳ اذعان می‌کند که شعبه‌های ملی این سازمان باید «مطابق با ارزش‌ها و روش‌های بنیادین عفو بین‌الملل عمل کنند و با معیارهای اصولی و همچنین تمام اهداف راهبردی آن هماهنگ باشند.»

«مجمع جهانی» عفو بین‌الملل یک تشکیلات مدیریتی است که مرجع تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اهداف راهبردی این سازمان، از جمله راهبرد مالی آن، به شمار می‌رود. «هیأت مدیره بین‌المللی» مسئول تضمین عمل به اهداف راهبردی و انجام اصلاحات ضروری، در صورت نیاز، محسوب می‌شود.

برای دوره ۱ ژانویه ۲۰۱۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۹ ، مجمع جهانی پنج هدف استراتژیک را برای اولویت بندی کار جنبش عفو بین‌الملل اتخاذ کرد.

به خود گرفتن بی‌عدالتی: اهداف ما ۲۰۱۹-۲۰۱۶

«نظریه تغییر» عفو بین‌الملل ۲۰۱۹-۲۰۱۶ (خلاصه ها)

جزوه اهداف استراتژیک (۲۰۱۹-۲۰۱۶)

بسته بندی اهداف استراتژیک